REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
  • Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.
  • Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@zdesk.pl lub pisemnie na adres: Nowowiejska 103/6 50-340 Wrocław.
  • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Nowowiejska 103/6 50-340 Wrocław.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

REKLAMACJA USZKODZONEJ PRZESYŁKI

Przy odbiorze przesyłki, należy dokładnie sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki zaleca się natychmiastowe spisanie protokół szkody.

UWAGA! Spisując protokół szkody należy zwrócić uwagę czy kurier rzetelnie go spisuje, jeśli paczka ma naruszenie taśmy albo karton zewnętrzny ma chociaż minimalne uszkodzenia konieczne jest pisemne zaznaczenie tego faktu. Istotne jest także sprawdzenie czy kurier wpisuje do protokołu notę, że paczka była źle zapakowana lub nie miała żadnego zabezpieczenia.

Skan protokołu prosimy przesłać mailem na adres kontakt@zdesk.pl